LÆR AT TACKLE kursernes historie i Danmark

LÆR AT TACKLE er fællesbetegnelsen for 4 hjælp-til-selvhjælpskurser, som Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder i samarbejde med de danske kommuner. Dette blogindlæg er tidligere udgivet på engelsk på Careum blog, med titlen ”Empowering Danish citizens”.

Hjælp til selvhjælp er et essentielt element for at sikre en innovativ og patientcentreret behandling af borgere med langvarige helbredsproblemer. LÆR AT TACKLE kommer fra Stanford Universitet, hvor det kaldes Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP). LÆR AT TACKLE er særligt, bl.a. ved at der er foretaget mange effektevalueringer af programmet, og det er udbredt til lande over hele kloden.
Danmark har siden 2006 arbejdet med LÆR AT TACKLE og deltaget i udviklingen af nye programmer, for at kvalificere og kvalitetssikre indsatsen til mennesker med langvarige helbredsproblemer, som fx gigt, kroniske smerter, depression, hjertesygdom eller diabetes.

LÆR AT TACKLE er et generisk Hjælp-til-selvhjælps program, som er udviklet på Stanford Universitet. Kurset afholdes på 6 uger, med en ugentlig mødegang på 2 ½ time. Kursets instruktører er frivillige borgere, der selv har erfaring med langvarige helbredsproblemer og aktiv selvhjælp. Kursets fokus er, hvordan man håndterer hverdagen med langvarige helbredsproblemer. Målet er at øge kursisternes mestringsforventning (self-efficacy).

Momentum i Danmark
Ved indgangen til 2007 ændrede kommunalreformen den danske struktur for forebyggelse og genoptræning. Vi gik fra 298 til 98 kommuner, og kommunerne fik nye ansvarsområder, som fx borger- og patientrettet forebyggelse, Sundhedsfremme, rehabilitering efter sygefravær og generelt støtte til mennesker, der er udfordret af langvarige helbredsproblemer.

Strukturreformen introducerede også en medfinansieringspligt, så kommunen efter reformen skulle betale 20 % af udgifterne til genindlæggelser af patienter med kroniske/langvarige lidelser. De forhold skabte et incitament for kommunerne til at hjælpe og støtte borgere i at blive aktive selvhjælpere og brugere af systemet, så genindlæggelser undgås og livskvaliteten øges, hvis det er muligt.

Et af de udfordrende spørgsmål handlede om, hvordan kommunerne skulle kunne løfte dette ansvar over for borgere, der kan lide af mange forskellige lidelser og kan have mange forskellige diagnoser.

LÆR AT TACKLE – En generisk intervention
På Stanford Universitet oplevede Professor Kate Lorig den samme udfordring med hendes program The Arthritis Self-Management program (selvhjælpskursus for gigtpatienter), der blev udviklet i 1970erne. Når man spurgte deltagerne på kurset, hvilke udfordringer de oplevede med at være gigtpatient og hvad de havde fået ud af kurset, så var svarene ofte ret enslydende. De største udfordringer handlede om hverdagslivet, og de største gevinster var at være sammen andre, der vidste hvor skoen trykkede, når man har langvarige helbredsproblemer – altså forhold om alt andet end gigten. Det førte til den erkendelse, at det at leve med langvarige helbredsproblemer giver en række udfordringer og muligheder, uanset hvilken type helbredsproblem du lever med. Og det bedste sted at arbejde med de forhold er i en gruppe med ligesindede, dvs. andre mennesker med langvarige helbredsproblemer og en lyst til at arbejde med at finde løsninger på problemerne.

Kate Lorig og hendes kollegaer udviklede en generisk – dvs. ikke sygdomsspecifik – intervention – LÆR AT TACKLE – som siden er blevet afprøvet og testet i mange forskellige sammenhænge i forskellige lande til forskellige målgrupper. Det er vigtigt at forstå, at LÆR AT TACKLE ikke er behandling, men til gengæld et potentielt, super supplement til behandling, der giver den enkelte borger muligheden for at genvinde kontrollen over sit liv, på trods af deres langvarige helbredsproblem. LÆR AT TACKLEs centrale effekter, som er dokumenteret gennem flere studier, er reduktion af fysiske begrænsninger, et bedre selvvurderet helbred, reduktion af symptomer på depression, smerter og træthed, samt en højere grad af mestringsforventning.

Udbredelse af LÆR AT TACKLE
Tilbage til Danmark. Her besluttede Sundhedsstyrelsen og Gigtforeningen at udbrede LÆR AT TACKLE i kommunerne. Hypotesen var, at ved siden af ​​de mere sygdomsspecifikke aktiviteter, der udbydes i kommunerne, vil et generisk program som LÆR AT TACKLE, der retter sig mod alle former for kroniske lidelser potentielt være til gavn for borgerne.

Komiteen for Sundhedsoplysning, en privat non-profit organisation, der er i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, viste sig at være den ideelle organisation til at huse det nationale ‘kontor’ for LÆR AT TACKLE. Komiteen oversatte materialer til den første version af LÆR AT TACKLE, der blev pilottestet i 2003-2005. Siden 2006 har op til syv medarbejdere arbejdet på udbredelse og kvalitetssikring af LÆR AT TACKLE-programmerne.

Hvad var vores strategi? Ideen var at nå kommunerne både med en top-to-bottom samt med en bottom-up-tilgang. Dette betyder, at Komiteen sikrer støtte på et organisatorisk og nationalt plan. Derudover tilbyder vi støtte til hver enkelt kommune i, hvordan LÆR AT TACKLE-kurserne skal køres i de kommunale rammer. Fra 2006-2008 blev programmet udbudt i 82 ud af de 98 kommuner. I løbet af denne periode blev alle tjenester fra Komiteen for Sundhedsoplysning finansieret af den almennyttige fond TrygFonden.

LÆR AT TACKLE målrettet kroniske smerter
Alle deltagere på LÆR AT TACKLE-kurser udfylder et spørgeskema efter endt kursusdeltagelse. Ud fra disse spørgeskemaer kunne vi se, at tæt på 50 % havde en eller anden form for kronisk smertetilstand. Derfor besluttede Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen at udbrede en videreudviklet version af LÆR AT TACKLE – LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Fra 2010-1012 blev programmet udbredt til 41 kommuner. Et randomiseret kontrolleret forsøg blev udført (n=500), og resultaterne af dette er sammenlignelige med internationale undersøgelser.

LÆR AT TACKLE kroniske smerter startede i Danmark på det strategisk rigtige tidspunkt. Kommunerne havde få tilbud til borgere, der levede med udfordringer grundet kroniske smerter. I dag er den danske version af LÆR AT TACKLE kroniske smerter vidt udbredt. I mange kommuner er programmet også en del af forskellige ”beskæftigelses”-strategier, da 80 % af de danske statsborgere, der er længst fra ordinær beskæftigelse har kroniske smerter.

LÆR AT TACKLE målrettet mental sundhed og arbejdsløshed
Nylige fund fra USA tyder på, at LÆR AT TACKLE kan være et effektivt redskab for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. I Storbritannien er LÆR AT TACKLE blevet videreudviklet til en mental sundhedsworkshop kaldet ”New Beginnings”. Da den danske undersøgelse af LÆR AT TACKLE fandt, at 24 % af kursisterne havde symptomer på angst, og 40 % havde symptomer på depression, havde vi en væsentlig grund til også at fokusere på den mentale sundhed. Siden 2012 har vi oversat samt formidlet det britiske ”New Beginnings”-program i 46 danske kommuner, og et randomiseret kontrolleret forsøg blev udført med 900 deltagere. I Danmark hedder kurset LÆR AT TACKLE angst og depression.

I Danmark ser vi en sammenhæng mellem arbejdsløshed og langvarig sygdom. I samarbejde med Stanford Patient Education Centre, har Komiteen for Sundhedsoplysning tilpasset LÆR AT TACKLE med det formål at fokusere kurset på at tackle sygdom og beskæftigelse. På dette kursus, kaldet LÆR AT TACKLE job og sygdom er alle aktiviteter forbundet med de udfordringer, der er ved at arbejde, selvom en lidelse begrænser din funktionalitet.

Vi er igang med at gennemføre et randomiseret kontrolleret forsøg (n=1000) for at undersøge effekten af kurset, som supplement til allerede eksisterende aktiviteter i de lokale jobcentre. En ny dansk lovgivning siger, at hvis du er langtidssygemeldt (mere end 6 uger), er din kommune forpligtet til at tilbyde dig hjælp til selvhjælp, såsom LÆR AT TACKLE-kurserne.

LÆR AT TACKLE i nye arenaer
Efter næsten 10 år med LÆR AT TACKLE i Danmark, er Komiteen for Sundhedsoplysning i gang med at finde nye steder hvor LÆR AT TACKLE kan hjælpe borgere, som vi ikke har kontakt til gennem de kommunale sundheds- og beskæftigelsesområder.

Vi tester i øjeblikket LÆR AT TACKLE følgende steder:

  • I boligsociale områder
  • Væresteder
  • Almen praksis

Og vi tester i øjeblikket kurset for nye målgrupper:

  • Pårørende til borgere med demens
  • Lænderygpatienter
  • Borgere med fødselsdepressioner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s